Avís legal,,es,Suport Empresarial és un servei de consultoria d'internet el seu titular és la societat Coloma i Ribes,,es,S.L.,,en,CIF B-53338331,,es,amb domicili social en Avda,,es,Juan Gil Albert,,es,d'Alcoi,,es,Alacant,,en,Espanya,,es,telèfon,,es,Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant,,es,tom,,es,llibre,,es,foli,,en,secció,,es,full A-51012,,es,POLÍTICA DE PRIVACITAT,,es,En compliment de l'article,,es,de la Llei,,es,pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades,,es,se l'informa dels punts següents,,es,Les dades de caràcter personal que siguin recollides de vostè,,es,seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és COLOMA I RIBES,,es,La recollida de dades tindrà com a finalitat prestar-li i oferir els nostres serveis,,es,Igualment l'informem que pot exercir els drets d'accés,,es,rectificació,,es

Apoyo Empresarial es un servicio de consultoría de internet cuyo titular es la sociedad Coloma y Ribes, S.L.,

CIF B-53338331, con domicilio social en Avda. Juan Gil Albert 1, 03804 de Alcoy (Alicante) – España.

Teléfono +34 966 52 59 50.

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 2.182, libro 0, folio 222, sección 8, hoja A-51012.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa de los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero cuyo responsable es COLOMA Y RIBES, S.L.. La recogida de datos tendrá como finalidad poderle prestar y ofrecer nuestros servicios.

Igualmente le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta adreçada a COLOMA I RIBES,,es,adjuntant fotocòpia del seu DNI / NIE / Passaport,,es,a la següent adreça,,es,Av,,en,Alcoi,,en,ALACANT,,en, S.L.. adjuntando fotocopia de su DNI/NIE/Pasaporte, a la siguiente dirección:
Avda. Juan Gil Albert 1,03804, Alcoy (ALICANTE)