04 novembre,,en,Que cada empleat tingui una adreça personal física i les corporatives siguin virtuals,,es,Berta i Carlos,,es,que es reenviarà automàticament a Ana,,es,a Berta i a Carlos,,es,de manera que qualsevol que escrigui a contabilidad@midominio.com el rebran els tres,,es,ja que la resposta és d'Ana,,es,es queda gravada a la carpeta,,es

àlies, redirecció o bústia de correu

A l'hora de configurar els comptes de correu d'una empresa, hem de prendre diverses decisions com

Quantes comptes de correu creem?

i cadascuna d'elles ¿la fem bústia física, redirecció o àlies?

HI HA BÀSICAMENT DOS GRANS OPCIONS:

1 Que cada empleado tenga una dirección personal física y las corporativas sean virtuales:

cada persona, una bústia de correu físic tipus ana@midominio.com, berta@midominio.com, carlos@midominio.com, etc.

Si una funció corporativa (no: comptabilitat) la porta una sola persona (no: Ana) posarem comptabilitat com un ÀLIES de ana.

Si una funció corporativa (no: contabildad) la porten dues o més persones, (NO: Ana, Berta y Carlos) posarem contabilidad@midominio.com com una redirecció (sense bústia) que se reenviará automáticamente a Ana, a Berta y a Carlos, de forma que cualquiera que escriba a contabilidad@midominio.com lo recibirán los tres.

AVANTATGES: Com cada empleat té la seva bústia, es l'organitza com vol (amb filtres, carpetes per clients, etc)
INCONVENIENT: quan Ana, Berta o Carles contesten un correu dirigit a comptabilitat, s'obliguen a posar en còpia als altres dos (si vol que s'assabentin de la resposta), ya que la respuesta es de Ana, se queda grabada en la carpeta “elements enviats” d'Ana i els altres dos no sabrien que aquest correu ja ha estat contestat.

 

2 Direccions corporatives físiques:

Creem una adreça del tipus contabilidad@midominio.com com una bústia físic i configurem clients de correu tipus IMAP en diversos ordinadors (El d'Ana, el de Berta i el de Carlos).

D'aquesta manera hi ha un únic correu que es gestiona des de tres ordinadors. L'avantatge és que qualsevol d'ells pot veure si un correu ha estat respost i què és el que s'ha contestat al client. Obliga a tots a treballar amb unes regles comunes (d'organització de carpetes).

AVANTATGE: En ser una única bústia, sempre queda constància de què ha estat contestat i què no.
INCONVENIENT: En ser una única bústia, si un d'ells esborra un missatge o el canvia de lloc afecta els altres dos. Pel que si es “perd” o es “esborra” alguna cosa, no sabrem qui ho ha fet ni què posava.

2 esquema mixt:

Es poden crear certs comptes personals i certes adreces coporativas físiques, de manera que un empleat tindrà dues bústies en el seu programa de correu: La personal i la corporativa o corporatives que l'afectin.