19 Octubre

Webs autogestionables optimitzades per a Google,,es,Ens alegra poder presentar un nou concepte de lloc web,,es,Web optimitzada per a Google optimitzada,,pt,Aquest tipus de llocs web tenen dos avantatges importants,,es,Són fàcils de mantenir,,es,saps canviar la pàgina web,,es,no cal saber programar,,es,saps actualitzar la web,,es,Aquests llocs web autogestionables estan programats perquè Google trobi els continguts de la web i els posi en les millors posicions del cercador,,es,Només cal que escriguis una notícia o un article que tingui per títol les,,es,paraules màgiques,,es,amb les que vols que et trobin,,es,la resta,,es,ho fa el nostre sistema,,es,Optimització en cercadors i el mesotelioma,,es

Nos alegra poder presentar un nuevo concepto de sitio web:

Web autogestionable optimizada para Google.

Este tipo de sitios web tienen dos ventajas importantes:

1) Son fáciles de mantener. Si sabes escribir con un procesador de textos, sabes cambiar la página web.

No necesitas saber HTML, no necesitas saber programar, tampoco necesitas manejar programas de transferencia de ficheros ftp.

Si sabes escribir una carta, sabes actualizar la web.

2) Estos sitios web autogestionables están programados para que Google encuentre los contenidos de la web y los ponga en las mejores posiciones del buscador.

No necesitas ser un experto en posicionamiento en buscadores. Basta con que escribas una noticia o un artículo que tenga por título las “palabras mágicas” con las que quieres que te encuentren. El resto, lo hace nuestro sistema.

08 Octubre

Optimización en buscadores y el mesotelioma

Què té a veure un càncer de pulmó maligne,,es,causat per l'amiant,,es,amb l'optimització en cercadors,,es,L'any,,es,el Senat dels Estats Units va aprovar una resolució per la qual considerava el càncer de mesotelioma com a malaltia laboral i es garantien indemnitzacions milionàries a tots els malalts que ho denunciessin als tribunals i guanyessin un judici,,es,Si combinem la possibilitat d'aconseguir plets milionaris i amb indemnitzacions garantides per l'Estat,,es,això era el més proper a l'paradís per als bufets d'advocats,,es,La conseqüència immediata va ser que molts bufets es llancessin a la,,es,caça i captura,,es,de malalts de mesotelioma,,es,per representar-los en els judicis,,es,Tant va ser així,,es, causado por el amianto, con la optimización en buscadores?

En el año 2006 el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución por la que consideraba el cáncer de mesotelioma como enfermedad laboral y se garantizaban indemnizaciones millonarias a todos los enfermos que lo denunciasen en los tribunales y ganasen un juicio.

Si combinamos la posibilidad de conseguir pleitos millonarios y con indemnizaciones garantizadas por el Estado, eso era lo más próximo al paraíso para los bufetes de abogados.
La consecuencia inmediata fue que muchos bufetes se lanzasen a la “caza y captura” de enfermos de mesotelioma, para representarles en los juicios.
Tanto fue así, que els bufets d'advocats que anunciaven les seves webs a les xarxes de contingut de google van arribar a pagar fins a,,es,cada vegada que algun usuari feia clic en un enllaç patrocinat relacionat amb la recerca de la paraula,,es,mesotelioma,,en,per sortir ells en lloc de la competència,,es,Això també va originar que bastants administradors web es dediquessin a escriure articles,,es,pàgines i blocs parlant de l',,es,mesotelioma,,it,i a tractar de posicionar les seves pàgines en els primers llocs de l'cercador de Google,,es,Ja que si un usuari arribava a una d'aquestes pàgines i feia clic en un banner o enllaç de text d'un advocat que s'anunciés a la xarxa de contingut,,es,el webmaster podia guanyar uns,,es,amb cada clic,,gl,impressionant oi,,es,Aquí es va obrir la veda,,es 65$ cada vez que algún usuario hacía click en un enlace patrocinado relacionado con la búsqueda de la palabra “mesothelioma”, para salir ellos en lugar de la competencia.

Esto también originó que bastantes webmasters se dedicasen a escribir artículos, páginas y blogs hablando del “mesotelioma”, y a tratar de posicionar sus páginas en los primeros puestos del buscador de Google. Ya que si un usuario llegaba a una de estas páginas y hacía click en un banner o enlace de texto de un abogado que se anunciase en la red de contenido, el webmaster podía ganar unos 40 $ con cada click (impresionante ¿verdad?).

Ahí se abrió la veda, i molts administradors van començar a utilitzar tècniques black hat SEO,,es,optimització en cercadors amb tècniques poc ètiques,,es,per posicionar tant sí seus llocs web davant la paraula,,es,Per a això utilitzaven diferents tècniques,,es,com ara repetir la paraula,,es,diversos centenars de vegades en el text de la pàgina utilitzant un tipus de lletra molt petit i de el mateix color que el fons de la pàgina,,es,Això fa que sigui invisible per a l'ull humà però enganya,,es,ba,,zh-CN,al robot Google,,ro,Quan els tècnics de Google es van adonar el percal,,es,van millorar la programació de l'robot i van prendre,,es,represàlies,,es,La nova versió de l'robot detectava aquestes pàgines de webmasters que es van passar de llestos i els posava en una,,es,llista negra,,es (optimización en buscadores con técnicas poco éticas) para posicionar a toda costa sus sitios web ante la palabra “mesothelioma”. Para ello utilizaban distintas técnicas, como por ejemplo repetir la palabra “mesothelioma” varios centenares de veces en el texto de la página utilizando un tipo de letra muy pequeño y del mismo color que el fondo de la página. Ello hace que sea invisible para el ojo humano pero engaña(ba) al robot de Google.

Cuando los técnicos de Google se dieron cuenta del percal, mejoraron la programación del robot y tomaron “represalias”. La nueva versión del robot detectaba estas páginas de webmasters que se pasaron de listos y los ponía en una “lista negra”, amb el que van desaparèixer dels llistats de resultats en les cerques a Google,,es,Una cosa que tenen en comú les tècniques black hat SEO és que,,es,enganyen,,es,durant una temporada a l'robot de Google,,es,però cada vegada que Google llança una nova versió millorada del seu algorisme,,es,penalitza seriosament a totes les pàgines que intentaven,,es,i aconseguien,,es,enganyar en el passat,,es,L'efectivitat d'aquestes tècniques es resumeix molt bé amb la frase,,es,pa per avui i fam per demà,,es,Per això intentar enganyar el robot de Google és una cosa que funciona però només de manera temporal,,es,L'única manera de posicionar una pàgina de manera sostenible és NO fer trampes i publicar contingut de qualitat,,es.

Una cosa que tienen en común las técnicas black hat SEO es que “engañan” durante una temporada al robot de Google, pero cada vez que Google lanza una nueva versión mejorada de su algoritmo, penaliza seriamente a todas las páginas que intentaban (y conseguían) engañarlo en el pasado. La efectividad de estas técnicas se resume muy bien con la frase “pan para hoy y hambre para mañana”.

Por eso intentar engañar al robot de Google es algo que funciona pero sólo de manera temporal. La única manera de posicionar una página de manera sostenible es NO hacer trampas y publicar contenido de calidad.